19-21 вересня 2023 року

Міжнародна конференція “Резонансні явища в атомних системах”
(до 85-річчя академіка НАН України Отто Шпеника)

вул. Університетська, 21, Ужгород,
Закарпатська область, 88017
2023

Про конференцію

14 липня 2023 року виповнилося б 85 років від дня народження відомого українського вченого, провідного спеціаліста в галузі фізики електронних і атомних зіткнень, одного із засновників фізичної школи з атомної фізики на Україні, першого директора Інституту електронної фізики НАН України, академіка Національної академії наук України, іноземного члена Угорської академії наук Отто Бартоломійовича Шпеника.

Отто Бартоломійович Шпеник народився 14 липня 1938 року у місті Мукачево. У 1955 році закінчив середню школу, у 1956-1961 рр. він – студент, а з 1961 до 1964 року – аспірант кафедри оптики фізико-математичного факультету Ужгородського державного університету. У 1966 році в Ленінградському державному університеті захистив кандидатську дисертацію, а в 1975 році в Інституті фізики АН УРСР – докторську дисертацію. З 1982 до 1988 року завідувач відділу іонних процесів Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР, а з 1988 до 1992 року керівник цього відділення та заступник директора з наукової роботи ІЯД АН УРСР. З 1992 до 2017 року – директор Інституту електронної фізики НАН України.

Наукові результати О.Б. Шпеника багатогранні, які ввійшли до скарбниці світової науки. Вони стосуються експериментальної фізики, оптики, фізики електронних і атомних зіткнень, фізичної електроніки, взаємодії електронів з поверхнею. Його по праву вважають одним із засновників прецизійних експериментів з електронними пучками високого ступеня моноенергетичності, що дозволило вперше виявити тонку (резонансну) структуру на функціях збудження атомів електронним ударом. Під його керівництвом створено сучасну експериментальну базу, розроблено цілий ряд оригінальних приладів: різні за параметрами електронні гармати, багатоканальні джерела атомних і молекулярних пучків, універсальне ефективне джерело іонів. Вперше розроблені і створені ним високоефективні монохроматори й аналізатори електронів з рекордними параметрами, в тому числі 127-градусний циліндричний електростатичний монохроматор, трохоїдальний і гіпоціклоїдальний спектрометри електронів з гвинтовою траєкторією, вакуумні мікроваги, вібраційні переривники нейтральних пучків. О.Б. Шпеником розроблено багато унікальних експериментальних методів, серед яких: метод визначення абсолютних перерізів повного розсіювання електронів атомами і молекулами (метод електронної пастки), метод квадрупольного конденсатора для вимірювання резонансної і нерезонансної перезарядки іонів атомами, метод метастабіль-спектроскопії, метод зворотного розсіювання електронів атомами, молекулами, іонами і поверхнею твердого тіла.

Особливий науковий інтерес О.Б. Шпеник виявляв до прецизійних експериментів з взаємодії пучків електронів високої енергетичної однорідності з атомами і молекулами. Завдяки цьому вдалося вперше дослідити резонансний характер збудження енергетичних рівнів атомів поблизу порогу процесу, детально вивчити тонку структуру енергетичних залежностей перерізів збудження атомів, однозначно довести домінуючу роль негативних іонів у виникненні "резонансів" атомних рівнів, що поклало початок новому напряму в атомній фізиці спектроскопії негативних іонів. У роботах групи професора О.Б. Шпеника вперше виявлено ефект взаємодії розсіяного та ежектованого електронів у полі іонного остова (ефект взаємодії після зіткнень), що відбувається при електрон-атомних зіткненнях при енергіях електронів поблизу енергії, якій відповідає положення автоіонізаційних станів атомів. Результатом цього ефекту є осциляційна структура на енергетичних залежностях.

Вагомий внесок О.Б. Шпеника в дослідження процесів при повільних іон-атомних та іон-молекулярних зіткненнях. Для цих процесів вперше виявлена регулярна осциляційна структура в енергетичних залежностях резонансної перезарядки іонів лужноземельних металів. Виявлено ефект фазової інтерференції квазімолекулярних термів, який може проявлятися тільки при поляризації оптичного випромінювання, індукованого зіткненням важких частинок. Вперше отримані нові цікаві результати при дослідженні динаміки збудження та виникнення метастабільних станів, при вивченні світіння тонких плівок під впливом електронів малих енергій і при розсіянні ультрамоноенергетичних електронів поверхнею тонких плівок і твердих тіл. Ці експерименти можна вважати відкриттям і поворотним пунктом у дослідженнях фізичних властивостей атомів і молекул.

Широке міжнародне визнання заслуг Отто Бартоломійовича виразилося в тому, що його першим із українських вчених було обрано членом Генерального комітету Міжнародних конференцій з фізики електронних, фотонних і атомних зіткнень. Він неодноразово очолював оргкомітети міжнародних конференцій, є членом президії Всесвітньої ради угорських професорів. Має високий науковий рейтинг за межами України. Про це яскраво свідчить оцінка наукових досягнень О.Б. Шпеника разом з колегами, зроблена членом Королівського фізичного товариства, професором Манчестерського університету (Великабританія) Ф.Х. Рідом: "Ужгородські фізики вдосконалили і створили оригінальну апаратуру і методи досліджень елементарних процесів зіткнень, відкрили цілий ряд ефектів в атомній фізиці. Їх досягнення загальновідомі і отримали міжнародне визнання, а результати опубліковані в провідних журналах, часто цитуються і увійшли в цілий ряд оглядових статей і монографій ".

Конференція відбудеться 19-21 вересня 2023 року

Тематика Конференції

Резонансні та автоіонізаційні процеси при парних зіткненях електронів, атомів, іонів, молекул

Спектроскопія атомів та молекул

Зіткнення електронів з поверхнею

Низькоенергетична ядерна фізика

Теоретична фізика

Наукові праці

Переглянути

Регламент роботи конференції:

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форми участі – усна офлайн або онлайн доповідь з презентацією (до 20 хвилин). Мова доповіді та матеріалів презентації має бути тією самою, що й мова поданих автором тез доповіді. Переклад не забезпечується.

Публікації:

Тези доповідей (тільки тих, які будуть проголошені на конференції) будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції з присвоєним ISBN.

Участь у конференції

Для включення до Програми конференції вам необхідно надіслати заявку, а також тези або матеріали доповіді до 30 серпня 2023 року на електронну адресу: shpenik85.2023@gmail.com.

Важливі дати

Прийом електронних версій тез доповідей – до 30 серпня 2023 р.

Проведення конференції – 19-21 вересня 2023 р.

Розсилка сертифікатів – до 30 вересня 2023 р.

Публікація збірника тез доповідей на сайті конференції – до 20 жовтня 2023 р.

Програмний комітет

Голова програмного комітету:
чл.-кор. НАН України Ганна ГОМОНАЙ
Заступник голови програмного комітету:
проф. Іван ШАФРАНЬОШ
Члени програмного оргкомітету:
проф. Володимир МАСЛЮК (Україна) проф. Степан ПОП (Україна) проф. Ілля ФАБРИКАНТ (США) д.ф.-м.н. Євген РЕМЕТА (Україна) д.ф.-м.н. Олександр БОРОВИК (Україна) к.ф.-м.н. Олександр ШПЕНИК (Україна) др. Віталій ФЕЄР (Німеччина) др. Оксана ПЛЕКАН (Італія) др. Шандор ДЕМЕШ (Франція)

Організаційний комітет

Голова оргкомітету:
проф. Анатолій ЗАВІЛОПУЛО
Заступник голови оргкомітету:
к.ф.-м.н. Вікторія РОМАН
Члени оргкомітету:
к.ф.-м.н. Тетяна ПОПИК к.ф.-м.н. Олег ПАРЛАГ к.ф.-м.н. Оксана ПОП к.х.н. Іван РОМАН к.х.н. Людмила РОМАНОВА к.ф.-м.н. Олександр ПАПП гол. інж. Анатолій МИЛИМКО

Контакти

Адреса оргкомітету:
вул. Університетська, 21
Ужгород, Закарпатська область, 88017

Голова оргкомітету
Анатолій Миколайович ЗАВІЛОПУЛО

E-mail: shpenik85.2023@gmail.com

©2023 Institute of Electron Physics. National academy of sciences of Ukraine. All Rights Reserved.

Powered by Cyber Spells